skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Constructing the new rurality - challenges and opportunities (of a recent shift?) for Swedish rural policies

Rytkönen, Paulina

International Agricultural Policy, 2014(2), pp.7-19

ISSN: 1722-4365 ; ISSN: 1722-4365

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...