skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software Development in Startup Companies: The Greenfield Startup Model

Giardino, Carmine ; Paternoster, Nicoló ; Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony ; Abrahamsson, Pekka; Software Engineering Research Lab Sweden, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik ; Software Engineering Research Lab Sweden, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik ; Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik

IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, Vol. 42(6), pp. 585-604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2015.2509970

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...