skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ökat antal multisjuka ställer krav på sjukvården
Increased number of multimorbidity patients put demands on health care

Wahlund, Lars-Olov

Läkartidningen, 2010, Vol.107(44) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...