skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Whole Body Interaction with Public Displays

Walter, Robert

Series ISSN: 2192-2810 ; ISBN: 978-981-10-4456-4 ; E-ISBN: 978-981-10-4457-1 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4457-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Whole Body Interaction with Public Displays
 • Tác giả: Walter, Robert
 • Chủ đề: Engineering -- Signal, Image and Speech Processing; Engineering -- User Interfaces and Human Computer Interaction
 • Mô tả: This book develops valuable new approaches to digital out-of-home media and digital signage in urban environments. It offers solutions for communicating interactive features of digital signage to passers-by. Digital out-of-home media and digital signage screens are becoming increasingly interactive thanks...
 • Nhan đề liên quan: Series: T-Labs Series in Telecommunication Services
 • Nơi xuất bản: Springer Singapore, Singapore
 • Năm xuất bản: 2017
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: Series ISSN: 2192-2810 ; ISBN: 978-981-10-4456-4 ; E-ISBN: 978-981-10-4457-1 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4457-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...