skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulation and Serious Games for Education

Cai, Yiyu ;Goei, Sui Lin ;Trooster, Wim;; Cai, Yiyu ; Goei, Sui Lin ; Trooster, Wim

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-10-0860-3 ; E-ISBN: 978-981-10-0861-0 ; DOI: 10.1007/978-981-10-0861-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...