skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013: 14th International Conference, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, February 10-15, 2013. Revised Selected Papers, Part II

Moreno-Díaz, Roberto ; Pichler, Franz ; Quesada-Arencibia, Alexis

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-53861-2 ; E-ISBN: 978-3-642-53862-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-53862-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...