skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mobile, Ubiquitous, and Intelligent Computing: MUSIC 2013

Park, James J. (Jong Hyuk) ; Adeli, Hojjat ; Park, Namje ; Woungang, Isaac

Series ISSN: 1876-1100 ; ISBN: 978-3-642-40674-4 ; E-ISBN: 978-3-642-40675-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40675-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...