skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services for Quality of Life: 7th International Conference, UAHCI 2013, Held as Part of HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Proceedings, Part III

Stephanidis, Constantine ; Antona, Margherita

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-39193-4 ; E-ISBN: 978-3-642-39194-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-39194-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services for Quality of Life: 7th International Conference, UAHCI 2013, Held as Part of HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Proceedings, Part III
  • Tác giả: Stephanidis, Constantine ; Antona, Margherita
  • Chủ đề: Computer Science -- User Interfaces and Human Computer Interaction
  • Nhan đề liên quan: Series: Lecture Notes in Computer Science, Volume 8011
  • Nơi xuất bản: Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg
  • Năm xuất bản: 2013
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-39193-4 ; E-ISBN: 978-3-642-39194-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-39194-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...