skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advances in Self-Organizing Maps: 8th International Workshop, WSOM 2011, Espoo, Finland, June 13-15, 2011. Proceedings

Laaksonen, Jorma ; Honkela, Timo

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-21565-0 ; E-ISBN: 978-3-642-21566-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21566-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...