skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2011: Smart Systems for Electric, Safe and Networked Mobility

Meyer, Gereon ; Valldorf, Jürgen

ISBN: 978-3-642-21380-9 ; E-ISBN: 978-3-642-21381-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21381-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...