skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Numerical Methods and Applications: 7th International Conference, NMA 2010, Borovets, Bulgaria, August 20-24, 2010. Revised Papers

Dimov, I. ; Dimova, S. ; Kolkovska, N.;; Dimov, Ivan ; Dimova, Stefka ; Kolkovska, Natalia

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-18465-9 ; E-ISBN: 978-3-642-18466-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-18466-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...