skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 7th International Conference, MMCS 2008, Tønsberg, Norway, June 26-July 1, 2008, Revised Selected Papers

Dæhlen, Morten ; Floater, Michael ; Lyche, Tom ; Merrien, Jean-Louis ; Mørken, Knut ; Schumaker, Larry

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-11619-3 ; E-ISBN: 978-3-642-11620-9 ; DOI: 10.1007/978-3-642-11620-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...