skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Templates in Chemistry III

Broekmann, Peter ;Dötz, Karl-Heinz ;Schalley, Christoph A.;; Broekmann, Peter ; Dötz, Karl-Heinz ; Schalley, Christoph

Series ISSN: 0340-1022 ; ISBN: 978-3-540-89691-3 ; E-ISBN: 978-3-540-89692-0 ; DOI: 10.1007/978-3-540-89692-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Templates in Chemistry III
 • Tác giả: Broekmann, Peter ; Dötz, Karl-Heinz ; Schalley, Christoph A.
 • Broekmann, Peter ; Dötz, Karl-Heinz ; Schalley, Christoph
 • Chủ đề: Chemistry -- Organic Chemistry; Chemistry -- Inorganic Chemistry
 • Mô tả: Intro -- Preface -- Contents -- Contents of Volume 248 Templates in Chemistry I -- Contents of Volume 249 Templates in Chemistry II -- Surface-Confined Supramolecular Coordination Chemistry -- Surfaces: Two-Dimensional Templates -- Two-Dimensional Crystal Engineering at the Liquid–Solid Interface -- Porous Networks Through Colloidal Templates -- From Self-Assembly to Charge Transport with SingleMolecules – An Electrochemical Approach -- Subject Index -- .
 • Nhan đề liên quan: Series: Topics in Current Chemistry, Volume 287
 • Nơi xuất bản: Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg
 • Năm xuất bản: 2009
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: Series ISSN: 0340-1022 ; ISBN: 978-3-540-89691-3 ; E-ISBN: 978-3-540-89692-0 ; DOI: 10.1007/978-3-540-89692-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...