skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Smart Graphics: 9th International Symposium, SG 2008, Rennes, France, August 27-29, 2008. Proceedings

Butz, Andreas ; Fisher, Brian ; Krüger, Antonio ; Olivier, Patrick ; Christie, Marc

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-85410-4 ; E-ISBN: 978-3-540-85412-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-85412-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...