skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Subthalamic Nucleus Part I: Development, Cytology, Topography and Connections

Marani, Enrico ; Heida, Tjitske ; Lakke, Egbert ; Usunoff, Kamen

Series ISSN: 0301-5556 ; ISBN: 978-3-540-79459-2 ; E-ISBN: 978-3-540-79460-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-79460-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Subthalamic Nucleus Part I: Development, Cytology, Topography and Connections
  • Tác giả: Marani, Enrico ; Heida, Tjitske ; Lakke, Egbert ; Usunoff, Kamen
  • Chủ đề: Biomedicine -- Neurosciences
  • Nhan đề liên quan: Series: Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology, Volume 198
  • Nơi xuất bản: Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg
  • Năm xuất bản: 2008
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: Series ISSN: 0301-5556 ; ISBN: 978-3-540-79459-2 ; E-ISBN: 978-3-540-79460-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-79460-8

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...