skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer Supported Cooperative Work in Design III: 10th International Conference, CSCWD 2006, Nanjing, China, May 3-5, 2006, Revised Selected Papers

Shen, Weiming ; Luo, Junzhou ; Lin, Zongkai ; Barthès, Jean-Paul ; Hao, Qi

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-72862-7 ; E-ISBN: 978-3-540-72863-4 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72863-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...