skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Management of Multimedia Networks and Services: 6th IFIP/IEEE International Conference, MMNS 2003, Belfast, Northern Ireland, UK, September 7-10, 2003. Proceedings

Parnes, Peter;; Marshall, Alan ; Agoulmine, Nazim

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-20050-5 ; E-ISBN: 978-3-540-39404-4 ; DOI: 10.1007/b13721

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...