skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automotive User Interfaces: Creating Interactive Experiences in the Car

Meixner, Gerrit ; Müller, Christian

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-319-49447-0 ; E-ISBN: 978-3-319-49448-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-49448-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...