skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social Media Management: Technologies and Strategies for Creating Business Value

Van Looy, Amy

Series ISSN: 2192-4333 ; ISBN: 978-3-319-21989-9 ; E-ISBN: 978-3-319-21990-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-21990-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...