skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cooperative Design, Visualization, and Engineering: 11th International Conference, CDVE 2014, Seattle, WA, USA, September 14-17, 2014. Proceedings

Luo, Yuhua

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-10830-8 ; E-ISBN: 978-3-319-10831-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-10831-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...