skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Centered Software Engineering: Software Engineering Models, Patterns and Architectures for HCI

Seffah, Ahmed ; Vanderdonckt, Jean ; Desmarais, Michel

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-84800-906-6 ; E-ISBN: 978-1-84800-907-3 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-907-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...