skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

Lozano, María D. ; Gallud, Jose A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-5498-3 ; E-ISBN: 978-1-4471-5499-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...