skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiscale Fatigue Crack Initiation and Propagation of Engineering Materials: Structural Integrity and Microstructural Worthiness: Fatigue Crack Growth Behaviour of Small and Large Bodies

Sih, G.

Series ISSN: 0925-0042 ; ISBN: 978-1-4020-8519-2 ; E-ISBN: 978-1-4020-8520-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8520-8

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Multiscale Fatigue Crack Initiation and Propagation of Engineering Materials: Structural Integrity and Microstructural Worthiness: Fatigue Crack Growth Behaviour of Small and Large Bodies
  • Tác giả: Sih, G.
  • Chủ đề: Engineering -- Structural Mechanics
  • Nhan đề liên quan: Series: Solid Mechanics and its Applications, Volume 152
  • Nơi xuất bản: Springer Netherlands, Dordrecht
  • Năm xuất bản: 2008
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: Series ISSN: 0925-0042 ; ISBN: 978-1-4020-8519-2 ; E-ISBN: 978-1-4020-8520-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8520-8

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...