skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Majority-Minority Relations in Contemporary Women’s Movements: Strategic Sisterhood

Predelli, Line ; Halsaa, Beatrice ; Thun, Cecilie ; Perren, Kim ; Sandu, Adriana

ISBN: 978-1-349-31967-1 ; E-ISBN: 978-1-137-02066-6 ; DOI: 10.1057/9781137020666

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...