skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer Information Systems and Industrial Management: 13th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2014, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 5-7, 2014. Proceedings

Saeed, Khalid ; Snášel, Václav;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Saeed, Khalid (Editor) ; Snášel, Václav (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662452363 ; ISBN: 3662452367 ; E-ISBN: 9783662452370 ; E-ISBN: 3662452375 ; DOI: 10.1007/978-3-662-45237-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...