skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mobile, Ubiquitous, and Intelligent Computing: MUSIC 2013

Music (Conference);; Park, James J. (Jong Hyuk) (Editor) ; Adeli, Hojjat (Editor) ; Park, Namje (Editor) ; Woungang, Isaac (Editor)

Lecture Notes in Electrical Engineering

ISBN: 9783642406744 ; ISBN: 3642406742 ; E-ISBN: 9783642406751 ; E-ISBN: 3642406750 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40675-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...