skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploitation in Context-Sensitive Affect Sensing from Improvisational Interaction

Zhang, Li; Pan, Zhigeng (Editor) ; Cheok, Adrian David (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor) ; Chang, Maiga (Editor) ; Zhang, Mingmin (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Transactions on Edutainment VIII, pp.12-23

ISBN: 9783642314384 ; ISBN: 3642314384 ; E-ISBN: 9783642314391 ; E-ISBN: 3642314392 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31439-1_2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...