skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012. Proceedings

Dimitrakos, Theo ;Moona, Rajat ;Patel, Dhiren ;Mcknight, D. Harrison;; Dimitrakos, Theo (Editor) ; Moona, Rajat (Editor) ; Patel, Dhiren (Editor) ; Mcknight, D. Harrison (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783642298516 ; ISBN: 3642298516 ; E-ISBN: 9783642298523 ; E-ISBN: 3642298524 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29852-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...