skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Total domination in interval graphs revisited

Ramalingam, G. ; Pandu Rangan, C.

Information Processing Letters, 1988, Vol.27(1), pp.17-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; DOI: 10.1016/0020-0190(88)90076-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...