skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ontology-Enhanced User Interfaces: A Survey

Paulheim, Heiko ; Probst, Florian

International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), 2010, Vol.6(2), pp.36-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-6283 ; DOI: 10.4018/jswis.2010040103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...