skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Multifaceted Approach to Exploring Mobile Annotations

Low, Guanghao ; Goh, Dion Hoe-Lian ; Lee, Chei Sian; Chowdhury, Gobinda (Editor) ; Koo, Chris (Editor) ; Hunter, Jane (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, The Role of Digital Libraries in a Time of Global Change: 12th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2010, Gold Coast, Australia, June 21-25, 2010. Proceedings, pp.71-80

ISBN: 9783642136535 ; ISBN: 3642136532 ; E-ISBN: 9783642136542 ; E-ISBN: 3642136540 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13654-2_9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...