skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermal Stability of a Submicrocrystalline Structure of Metals and Alloys.(Structure, Phase Transformations, and Diffusion)

Degtyarev, M. V. ; Chashchukhina, T. I. ; Voronova, L. M.

The Physics of Metals and Metallography, 2018, Vol.119(13), p.1329(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-918X ; DOI: 10.1134/S0031918X18130045

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...