skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scalability of Networks and Services: Third International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and Security, AIMS 2009 Enschede, The Netherlands, June 30–July 2, 2009. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Sadre, Ramin (Editor) ; Pras, Aiko (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642026263 ; ISBN: 3642026265 ; E-ISBN: 9783642026270 ; E-ISBN: 3642026273 ; DOI: 10.1007/978-3-642-02627-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...