skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creating Brain-Like Intelligence: From Basic Principles to Complex Intelligent Systems

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Ritter, Helge ;Doya, Kenji;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Sendhoff, Bernhard (Editor) ; Körner, Edgar (Editor) ; Sporns, Olaf (Editor) ; Ritter, Helge (Editor) ; Doya, Kenji (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642006159 ; ISBN: 3642006159 ; E-ISBN: 9783642006166 ; E-ISBN: 3642006167 ; DOI: 10.1007/978-3-642-00616-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...