skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An approach integrating two complementary model-based environments for the construction of multimodal interactive applications

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Dragicevic, Pierre ; Bastide, Rémi

Interacting with Computers, 2006, Vol.18(5), pp.910-941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2006.03.002

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...