skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fault-Tolerant User Interfaces for Critical Systems: Duplication, Redundancy and Diversity as New Dimensions of Distributed User Interfaces

Fayollas, Camille ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Fahssi, Racim

Proceedings of the 2014 Workshop on distributed user interfaces and multimodal interaction, 01 July 2014, pp.27-30

ISBN: 9781605587240 ; ISBN: 1605587249 ; DOI: 10.1145/2677356.2677662

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...