skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multimodality for Plastic User Interfaces: Models, Methods, and Principles

Vanderdonckt, Jean ; Calvary, Gaëlle ; Coutaz, Joëlle ; Stanciulescu, Adrian; Tzovaras, Dimitrios (Editor)

Signals and Commmunication Technologies, Multimodal User Interfaces: From Signals to Interaction, pp.61-84

ISBN: 9783540783442 ; ISBN: 354078344X ; E-ISBN: 9783540783459 ; E-ISBN: 3540783458 ; DOI: 10.1007/978-3-540-78345-9_4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...