skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tomorrow's Learning: Involving Everyone. Learning with and about Technologies and Computing: 11th IFIP TC 3 World Conference on Computers in Education, WCCE 2017, Dublin, Ireland, July 3-6, 2017, Revised Selected Papers

Tatnall, Arthur ; Webb, Mary;; Rannenberg, Kai (Editor) ; Sakarovitch, Jacques (Editor) ; Goedicke, Michael (Editor) ; Tatnall, Arthur (Editor) ; Neuhold, Erich J (Editor) ; Pras, Aiko (Editor) ; Tröltzsch, Fredi (Editor) ; Pries-Heje, Jan (Editor) ; Whitehouse, Diane (Editor) ; Reis, Ricardo (Editor) ; Furnell, Steven (Editor) ; Furbach, Ulrich (Editor) ; Winckler, Marco (Editor) ; Rauterberg, Matthias (Editor) ; Tatnall, Arthur (Editor) ; Webb, Mary (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783319743097 ; ISBN: 3319743090 ; E-ISBN: 9783319743103 ; E-ISBN: 3319743104 ; DOI: 10.1007/978-3-319-74310-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...