skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive and Adaptable Learning: 11th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2016, Lyon, France, September 13-16, 2016, Proceedings

Verbert, Katrien ;Sharples, Mike ;Klobučar, Tomaz;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Verbert, Katrien (Editor) ; Sharples, Mike (Editor) ; Klobučar, Tomaž (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319451527 ; ISBN: 3319451529 ; E-ISBN: 9783319451534 ; E-ISBN: 3319451537 ; DOI: 10.1007/978-3-319-45153-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...