skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent Computing Methodologies: 12th International Conference, ICIC 2016, Lanzhou, China, August 2-5, 2016, Proceedings, Part III

Huang, De-Shuang ;Han, Kyungsook ;Hussain, Abir;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Huang, De-Shuang (Editor) ; Han, Kyungsook (Editor) ; Hussain, Abir (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319422961 ; ISBN: 3319422960 ; E-ISBN: 9783319422978 ; E-ISBN: 3319422979 ; DOI: 10.1007/978-3-319-42297-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...