skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Voronoi diagrams of rigidly moving sets of points

Huttenlocher, Daniel P. ; Kedem, Klara ; Kleinberg, Jon M.

Information Processing Letters, 1992, Vol.43(4), pp.217-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; DOI: 10.1016/0020-0190(92)90204-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...