skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advances in Artificial Intelligence: 29th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2016, Victoria, BC, Canada, May 31 - June 3, 2016. Proceedings

Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Khoury, Richard (Editor) ; Drummond, Christopher (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319341101 ; ISBN: 3319341103 ; E-ISBN: 9783319341118 ; E-ISBN: 3319341111 ; DOI: 10.1007/978-3-319-34111-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...