skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are randomly grown graphs really random?

Callaway, Duncan S. ; Hopcroft, John E. ; Kleinberg, Jon M. ; Newman, M. E. J. ; Strogatz, Steven H.

Physical Review E, 9/2001, Vol.64(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-651X ; E-ISSN: 1095-3787 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.64.041902

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...