skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Worldwide Language Service Infrastructure: Second International Workshop, WLSI 2015, Kyoto, Japan, January 22-23, 2015. Revised Selected Papers

Murakami, Yohei ;Lin, Donghui;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Murakami, Yohei (Editor) ; Lin, Donghui (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319314679 ; ISBN: 331931467X ; E-ISBN: 9783319314686 ; E-ISBN: 3319314688 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31468-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...