skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Method for Generating Multiplatform User Interfaces for E-Learning Environments

González Calleros, Juan ; Guerrero García, Josefina ; Muñoz Arteaga, Jaime ; Vanderdonckt, Jean ; Martínez Ruiz, Francisco

Multiplatform E-Learning Systems and Technologies, Chapter 6, pp.90-111

ISBN: 9781605667034 ; DOI: 10.4018/978-1-60566-703-4.ch006

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...