skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Une approche à base de modèles pour l'ingénierie logicielle de techniques d'interaction

Ladry, Jean ; Palanque, Philippe ; Navarre, David ; Barboni, Eric ; Winckler, Marco

Proceedings of the 22nd Conference on l'interaction homme-machine, 20 September 2010, pp.81-88

ISBN: 9781450304108 ; ISBN: 1450304109 ; DOI: 10.1145/1941007.1941019

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...