skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing

Biswas, Pradipta ;Duarte, Carlos ;Langdon, Patrick ;Almeida, Luis;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Cao, Xiang (Editor) ; Gonzalez Calleros, Juan (Editor) ; Biswas, Pradipta (Editor) ; Duarte, Carlos (Editor) ; Langdon, Patrick (Editor) ; Almeida, Luis (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447167075 ; ISBN: 1447167074 ; E-ISBN: 9781447167082 ; E-ISBN: 1447167082 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6708-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...