skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of element technologies for modeling stent expansion

Hall, Garrett J ; Kasper, Eric P

Journal of biomechanical engineering, October 2006, Vol.128(5), pp.751-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0731 ; PMID: 16995762 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...