skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new least-squares approximation of affine mappings for sweep algorithms

Roca, Xevi ; Sarrate, Josep ; Huerta, Antonio; Hanks, Byron W (Editor)

Proceedings of the 14th International Meshing Roundtable, pp.433-448

ISBN: 9783540251378 ; ISBN: 3540251375 ; E-ISBN: 9783540290902 ; E-ISBN: 3540290907 ; DOI: 10.1007/3-540-29090-7_26

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...