skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and Function in Cilia and Flagella / Trichocystes, Corps Trichocystoïdes, Cnidocystes et Colloblastes

Satir, Peter ; Hovasse, Raymond; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709157787 ; ISBN: 3709157781 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5778-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Structure and Function in Cilia and Flagella / Trichocystes, Corps Trichocystoïdes, Cnidocystes et Colloblastes
 • Tác giả: Satir, Peter ; Hovasse, Raymond
 • Springerlink (Online Service) (Corporate Author)
 • Chủ đề: Life Sciences ; Life Sciences ; Life Sciences, General ; Biomedicine General ; Biology
 • Là 1 phần của: Protoplasmatologia Handbuch der Protoplasmaforschung
 • Mô tả: PROTOPLASMATOLOGIA HANDBUCH DER PROTOPLASMAFORSCHUNG BAND III E STRUCTURE AND FUNCTION IN CILIA AND FLAGELLA F TRICHOCYSTES, CORPS TRICHOCYSTOÏDES, CNIDOCYSTES ET COLLOBLASTES -- STRUCTURE AND FUNCTION IN CILIA AND FLAGELLA TRICHOCYSTES, CORPS TRICHOCYSTOÏDES,CNIDOCYSTES ET COLLOBLASTES -- Copyright...
 • Nơi xuất bản: Vienna: Springer Vienna
 • Năm xuất bản: 1965
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN: 9783709157787 ; ISBN: 3709157781 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5778-7

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...